Sprawozdanie opiekuna stażu nauczyciela mianowanego

Pobierz

Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego .W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego, zatwierdzony przez dyrektora szkoły a po zakończeniu stażu przedkłada dyrektorowi szkoły sprawozdanie z jego realizacji.. Marszałka Józefa Piłsudskiego Stanowisko: Wicedyrektor Nauczyciel języka angielskiego Okres stażu: 01.09.2017-31.05.2020 Opiekun stażu: Krystyna Korzeniowska Wstęp Poniższe sprawozdanie zostało przygotowane w związku z zakończeniem stażu na .awansu zawodowego nauczyciela kontraktowanego (mianowanego).. Dziêki temu uda siê unikn¹æ niebezpieczeñstwa formowania sta¿ysty na swój "obraz i podobieñ-stwo".. Nauczyciel kontraktowy ma przydzielonego opiekuna stażu, którego zadaniem jest wspieranie nauczyciela w realizacji planu rozwoju zawodowego.Plik opinia opiekuna stażu.doc na koncie użytkownika olka_80 • folder Awans • Data dodania: 3 cze 2012 .. Nauczyciel składa dyrektorowi na zakończenie stażu sprawozdanie z planu rozwoju z informacją np. w rubryce (dokumentowanie, uwagi), skądOpiekun stażu.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Odbyte szkolenia pomogły mi w opracowaniu planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z jego realizacji.. roku do 30 czerwca 201?. Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego kontynuuImię i nazwisko: mgr Anna Pawelak Data i miejsce urodzenia: 17 czerwca 1985r., Łódź Placówka oświatowa: Przedszkole Miejskie Nr 230 w Łodzi, ul.Przylesie 22 Stanowisko: Nauczyciel Wychowania Przedszkolnego Staż pracy pedagogicznej: 10 lat Wykształcenie: Magister, Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Barbara BarcikowskaWe wpisie opiszę krok po kroku staż na stopień nauczyciela mianowanego, wraz z obowiązującymi aktualnymi aktami prawnymi (2018 r.) oraz udostępnię moją "teczkę" - plan rozwoju zawodowego, kontrakt z opiekunem stażu, konspekt lekcji wychowania fizycznego (hospitacja), arkusz rozmowy przedobserwacyjnej, sprawozdanie z przebiegu stażu, zaświadczenie dotyczące zatrudnienia i przebiegu .•Dyrektor monitoruje przebieg stażu..

Sprawozdanie ze stażu na nauczyciela dyplomowanego.doc!

Kontrakt zawarty pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu - 2018 .. Nauczyciel dokumentuje tylko te działania, co do których nie ma żadnej informacji w szkole (protokoły, dzienniki, strona internetowa, zaświadczenia).. Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2016 roku Data zakończenia stażu: 31.05.2019 roku Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcyKontrakt pomiędzy opiekunem stażu i nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego.. Sprawozdanie opiekuna stażu ze współpracy z nauczycielem ubiegającym się o stopień nauczyciela mianowanego Rok szkolny 2011/2012 W roku szkolnym 2011/2012 realizując swój plan rozwoju zawodowego XXXX podejmowała działania określone, jako: § 7 ust.. 1 pkt 1 Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub .Obserwowałam zajęcia opiekuna stażu (i innych nauczycieli) i wykorzystywałam ciekawe metody i techniki do poprawy własnych zajęć.. Trwał on 2 lata i 9 miesięcy i w całości został zrealizowany w moim obecnym miejscu pracy, czyli Zespole Szkół Sportowych nr 50 w Warszawie.Zadania opiekuna stażu.. Wymagania niezbędne do dyplomowania - stare i nowe p .Nagłówek SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO _____ _____ Poniżej przedstawiam sprawozdanie z wykonanych działań w trakcie stażu na nauczyciela mianowanego, obejmujące okres od 1 września 200?.

Głogów.• "Procedury kwalifikacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Sprawozdanie musi uwzględniaćstopieńi efekty realizacji planu rozwoju zawodowego dla nauczyciela i szkoły.. Bielsko-Biała.. Przez cały okres stażu zgodnie z przyjętym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu.. Mój staż trwał 2 lata i 9 miesięcy, rozpoczął się dnia 1 września 2009 roku, a ukończył 31 maja 2012 r.czĄstkowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego ROK SZKOLNY 2016/2017 (opracowane w oparciu o rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań Rozporządzenia MEN z dn. 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego .Być może zainteresują Cię również inne nasze materiały: Sprawozdanie z awansu kończące staż na nauczyciela dyplomowanego Sprawozdanie składane do dyrekcji przedszkola po zakończeniu stażu na n-la dyplomowanego .zawiera opis realizacji planu rozwoju zawodowego […]; SPRAWOZDANIE Z PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO WSTĘP Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym ponad 30 lat jestem .Żeby rozpocząć staż składamy wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego wzór do pobrania..

Sprawozdanie nauczyciel składaw terminie 7 dni od dnia zakończeniastażu.

b. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu, omawiałam je i wdrażałam wnioski wynikające z .opiekuna sformułowałam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego oraz sporządziłam plan rozwoju zawodowego.. Warto te¿, by opiekun stworzy³ swojemu podopiecznemu mo¿liwoœæ obserwowania zajêæ innych nauczycieli ucz¹cych tego samego lub innych przedmiotów.. Załączamy do niego plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.. roku.. CzęstochowaImię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Krzysztof Okomski Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Na przykład u opiekuna stażu istotna była dla mnie atmosfera spokoju i szacunku dla ucznia.. Dzięki nim również usystematyzowałam wiedzę dotyczącą awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.Podobnie jak w punkcie poprzednim, jeżeli nauczyciel zakończył staż 31 maja 2021 r., to opiekun przedstawia dyrektorowi projekt oceny najpóźniej do 7 czerwca 2021 r. 21 dniod dnia złożenia sprawozdania z realizacji stażu - Ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu (art.9c ust.5a, ust.5b i ust.5c ustawy z dnia 26 stycznia .Pamiętając, że dniem zakończenia stażu jest 31 maja 2020, nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego - do 7 czerwca 2020 roku..

Plan rozwoju n-la kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego.

2.4.Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty opracowany przez opiekuna stażu.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego za okres stażu od 01.09.2010 r. - 31.05.2013 r. Marcin Wióra.. Grodków .. Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego realizującego staż na nauczyciela mianowanego.. Stan prawny 1.09.2020.". Sylwia Gajewska.. Wszystkie obserwowane przeze mnie lekcje zostały omówione w formie konsultacji i analiz.Sprawozdanie nauczyciela Po zakończeniu stażu nauczyciel składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Co prawda forma sprawozdania jest dowolna, ale wskazane jest, aby była zbieżna z formą planu rozwoju zawodowego, zatwierdzonego przez dyrektora (na początku stażu).Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Informacje personalne Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Renata Oszust Stanowisko: nauczyciel Okres stażu: 01. czwartek, 17 października 2019 1705.. 2012 Dyrektor Szkoły: mgr Jolanta Zielińska Opiekun stażu: mgr Krystyna Knapp 1 września 2009 r. rozpoczęłam staż na stopień nauczyciela mianowanego.. Mamy na to 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w placówce.. Miejsce pracy: Imię i nazwisko dyrektora szkoły:Przedstawiam propozycję projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego wnioskującego o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt