Rozprawka kryteria oceny

Pobierz

W drugiej części arkusza z języka polskiego uczeń znajdzie propozycje dwóch tematów wypracowań.. I czy to w ogóle możliwe?. Powołanie się na znane autorytety.. - 6 pkt - stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniuÓsmoklasista w zadaniu rozszerzonej odpowiedzi dokonuje wyboru pomiędzy napisaniem wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawki, artykułu, przemówienia) i napisaniem wypowiedzi twórczej (opowiadanie).. Tematy rozprawek; Kryteria oceny rozprawki; Ciekawe www na temat .Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi z języka polskiego załącznik PZO Kryteria sukcesu do form wypowiedzi i porady, jak je zredagować (Przepraszam za niejednorodną formę, ale wynika to z różnorodności form pracy na lekcjach.W ocenie poprawności środków językowych bierze się pod uwagę błędy gramatyczne, leksykal-ne, ortograficzne i interpunkcyjne.. Realizacja tematu wypowiedzi- 0-2p.. Oznaczenia: T - teza i nawiązania do niej; A1, A2, A3, A4 - argumenty; A, B, C - kategorie punktowania, kryteria oceniania.OPOWIADANIE - kryteria oceny; Opis dzieła sztuki.. Logiczne wyprowadzenie i jasne sformułowanie wniosku końcowego.. Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi częściami pracy.KRYTERIA OCENY ZADANIA ROZSZERZONEJ ODPOWIEDZI - rozprawka Kryteria oceny Punktacja I TEMAT (0-7 pkt) 1.. Ujednolicone, stałe formy wypowiedzi sprawdzane na obu poziomach egzaminu w kolejnych latach oraz stałe, uniwersalne kryteria oceniania dla poszczególnych form wypowiedziCreated Date: 5/6/2008 9:46:12 PMKryteria oceny rozprawki A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 6 Stanowisko jest adekwatne do problemu podanego w poleceniu 12 Uzasadnienie trafne, szerokieKryteria oceny rozprawki (punktacja) A Sformułowanie stanowiska wobec problemu podanego w poleceniu B Uzasadnienie stanowiska C Poprawność rzeczowa D Zamysł kompozycyjny 6/3/0 18/12/8/4/ 4/2/0 6/3/0 E Spójność lokalna F Styl tekstu G Poprawność językowa H Poprawność zapisu 2/1/0 4/2/0 6/3/0 4/2/0 Tekst we fragmentach jest zgodny z tematem..

Kryteria oceny rozprawki gimnazjalnej.

Na maturze od 2015 r. wypowiedzi argumentacyjne na egzaminie będą oceniane według poniższych kryteriów.. Rozwinięcie tematu obejmuje: Nazywanie uczuć, Analizowanie uczucia własnego lub postaci fikcyjnej, Odpowiedni dobór i zasób słownictwa nazywającego stany psychiczne, Stosowanie porównań, związków frazeologicznych, Narracja pierwszoosobowa, Opis .KRYTERIA OCENY FORM WYPOWIEDZI CHARAKTERYSTYKA Kryteria ogólne Kryteria szczegółowe Punktacja realizacja tematu, treść • zgodność z tematem • przedstawienie postaci • opis wyglądu zewnętrznego • nazwanie i opisanie cech charakteru, osobowości, umysłu • uzasadnienie podanych cech przykładamiargumentacyjnym (np. rozprawka) Oceniając wypowiedź ucznia w tym kryterium, egzaminator będzie rozważał m.in., czy: narracja w opowiadaniu jest konsekwentnie prowadzona wydarzenia są logicznie ułożone fabuła jest urozmaicona, np. czy zawiera elementy typowe dla opowiadania, takie jak zwroty akcji, dialog, puentaSformułowanie kryteriów oceny rozprawki i sposób ich zastosowania wiążą się z wyborem jednego z trzech podejść do oceniania: analitycznego, holistycznego lub mieszanego, które łączy oba zasadnicze podejścia.. Tekst jest co najmniej w połowie zgodny z tematem..

Objaśnienia dotyczące kryteriów oceny rozprawki A.

A .Kryteria oceny rozprawki (z użyciem argumentów zaczerpniętych z literatury) Kryteria Punktacja I TEMAT (0 - 8)* 1.. Jak to zrobić, gdy stosujemy ocenianie kształtujące?. Wyraźne sformułowanie tezy; Trafny dobór argumentów i zachowana hierarchia .. KROK 1; Rozprawka - ważne informacje (filmik!). Uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kategoriach ABC daje gwarancję zdania matury na 100%, jeśli pozostałe kategorie D-H też będą na 100%.. Rozprawka z tezą - jak pisać?. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Tekst jest we fragmentach zgodny z tematem 2.. - 4 pkt - brak błędów rzeczowych - 2 pkt - nie więcej niż 1 błąd rzeczowy - 0 pkt - błędy rzeczowewybranej przez zdającego, np. rozprawki lub szkicu), wymagającej odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego albo teoretycznoliterackiego, albo krytycznoliterackiego.. Stanowisko jest oceniane ze względu na to, czy jest udaną próbą rozwiązania problemu.Kryteria oceny rozprawki Punktacja (23 pkt.). Są to cztery podstawowe kryteria: treść, spójność i logika, zakres środków językowych oraz poprawność środków językowych..

Zgodność pracy z tematem0 - 1p.Kryteria oceny wypowiedzi argumentacyjnej.

Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Można uzyskać maksymalnie 10 punktów.. Uczeń rozumie istotę przedstawionego mu problemu.KRYTERIA OCENY WYPRACOWANIA O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (ROZPRAWKA, PRZEMÓWIENIE ITP.) Za napisanie wypracowania można otrzymać maksymalnie 20 punktów.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Kryteria oceny wypowiedzi twórczej wypracowania na sprawdzianie .oceny różnią się ponad dopuszczalną normę, w roli arbitra występuje trzeci oceniający.. Zdający powinien zrozumieć problem postawiony w poleceniu i sformułować stanowisko będące rozwiązaniem problemu.. Rozprawka z hipotezą - jak pisać?. Punkty przyznaje się zgodnie z poniższą tabelą.. Praca świadczy o zrozumieniu tematu.. Moja Potwornie Fajna Klasa już za dwa lata podejdzie do swojego pierwszego poważnego egzaminu.Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Poprawność rzeczowa Oceniając pracę pod względem poprawności rzeczowej, bierze się pod uwagę liczbę błędów rzeczowych.. Poprawność językowa (leksykalno-gramatyczna) Poprawność zapisu (ortograficzna, interpunkcyjna) nieliczne błędy zapisu liczne LUB bardzo liczne błędy zapisuJakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenianiu wypowiedzi pisemnej?.

Opis obrazu - kryteria oceny; Opis sytuacji i przeżyć; Podanie; Rozprawka.

Od czego zacząć pisanie rozprawki?. ZasadniczymiW pracy z każdym zespołem przychodzi taki moment, gdy włączamy kryteria egzaminacyjne do oceny prac pisemnych.. Musi napisać pracę nie krótszą niż 200 słów.. Sprawdzane tu jest m.in., czy: wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe .KRYTERIA OCENY ROZPRAWKI.. Tworzenie nowej skali oceny rozprawki Zespół ekspertów IBE w 2009 roku opraco-wał wzorowany na SAT projekt holistycznej skali oceny rozprawki, w którym wyszcze-gólniono pięć hierarchicznie ujętych pozio-mów oceny wypracowania.. Pochodzą one z informatora maturalnego wydanego i opublikowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.Kryteria oceny wypracowań na egzaminie ósmoklasisty W tym roku po raz pierwszy uczniowie przystąpią do egzaminu po klasie 8.. Sformułowanie stanowiska (np. w postaci tezy lub hipotezy).. Temat i forma (10 pkt.). Szczegółowo punkty wylicza się według następujących zasad: Treść (maksymalnie 4 punkty)Kryteria oceny rozprawki Zasady przyznawania punktów Liczba punktów Sformułowa-nie stanowi-ska Oceniając pracę pod względem sformułowania stanowiska, bierze się pod uwagę adekwatność, czyli odpowiedniość stanowiska i problemu.. Oba zadania będą oceniane tak samo w każdym za wyjątkiem 2 kryterium.. Przyjrzyjmy się każdemu z nich oraz ich możliwym skutkom dydaktycznym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt