Na podstawie rysunku oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższy tekst

Pobierz

Na rysunku przedstawiono model replikacji DNA u eukariontów.. Posłał […] do Hirama, króla Tyru, mówiąc: Jak czyniłeś z Dawidem, ojcem moim, i posłałeś mu drzewo cedrowe, aby zbudował sobie dom, w którym mieszkał, tak uczyń i ze mną, abym zbudował dom .Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe.. i Podaj formy doliny (charakterystyczne dla odcinka) górny środkowy dolny ujście Polecenie 25.Na poniższym schemacie przedstawiono transport elektronów zachodzący podczas reakcji świetlnych fotosyntezy u roślin.. Podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie.Na podstawie rysunku i własnej wiedzy wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy zdanie jest fałszywe.. Na podstawie informacji z rysunku oraz własnej wiedzy wybierz spośród A-E i zaznacz dwa zdania, które prawidłowo opisują przedstawiony proces replikacji.. Replikacja na obu niciach jest możliwa dzięki istnieniu fragmentów Okazaki.. A) Była koronowana na króla Polski.. a) Podaj nazwę pradoliny przechodzącej przez PN "Uj ście Warty".. (0-1) Na podstawie schematu opisz, na czym polega udział fotosystemu II w fotolizie wody.. (1 pkt) W cyklu życiowym owadów, które przechodzą rozwój złożony, wyróżnia się dwa typy przeobrażenia.. A. Czubaja, Warszawa Wiedza o społeczeństwie - to kolejny przedmiot, z którego maturzyści zdają dziś egzamin maturalny 2009..

(2 pkt) Na podstawie mapy uzupełnij poniższe zdania.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Na rysunku przedstawiono model replikacji DNA u eukariontów.. Zadanie 1.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F - jeśli jest fałszywe.Na rysunku przedstawiono położenie na nocnym niebie Gwiazdy Polarnej (GP) obserwowanej z jednego z miejsc oznaczonych na mapie numerami od 1 do 4. a) Opisz genezę (z nawiązaniem do ruchu płyt litosfery) Morza Czerwonego.Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MGE-P1_1P-072 EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. i własnej wiedzy podaj prawdopodobną antropogeniczną przyczynę procesu, którego skutki przedstawiono na fotografii.. Na podstawie: Biologia, pod red.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 15 stron (zadania 1 - 30) oraz barwną mapę.. Badanie 1 {było}{#nie było} rozstrzygające w procesie ustalania sprawcy.Na podstawie tekstu i własnej wiedzy wymień trzy różnice między opisaną technopolią a tradycyjnym okręgiem przemysłowym.. Planeta Układu Słonecznego, której budowę przedstawiono na rysunku, należy do planetNa podstawie informacji do ćwiczenia 5, 6 i 7 oraz własnej wiedzy uzupełnij poniższy tekst, tak żeby przedstawiał prawdziwe informacje.. Replikacja na obu niciach jest możliwa dzięki istnieniu fragmentów Okazaki.W cyklu życiowym owadów, które przechodzą rozwój złożony, wyróżnia się dwa typy przeobrażenia..

... Na podstawie wykresu uzupełnij zdania.

Wstaw znak "X" obok wszystkich prawdziwych informacji dotyczących tej postaci.. Uzasadnij swój wybór, podając dwa argumenty.. Zadania Zadanie 155.. P F 2.Zadania od 1. do 5. wykonaj na podstawie barwnej mapy szczegółowej fragmentu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. A. Czubaja, Warszawa 1999.. (0-1) Na podstawie schematu i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały informacje prawdziwe.Poniższy tekst dotyczy wpływu imigracji na rynek pracy w Polsce.. W Polsce spośród OZE najwyższym tempem przyrostu mocy zainstalowanej oraz produkcji energii elektrycznej odznacza się energetyka wiatrowa.. Zadanie 28.. (Uzupełnij).Matura z geografii 2017 poziom rozszerzony odbyła się 16 maja 2017 roku o godzinie 14:00.. Na napisanie poziomu rozszerzonego maturzyści mieli 180 minut, czyli standardowe 3 godziny.. Na podstawie tekstu oraz własnej wiedzy .Na podstawie: R. Zasuń, Renesans atomu - na świecie powstaje 29 elektrowni, Gazeta Wyborcza 1.11.2007 Na podstawie tekstu i/lub własnej wiedzy uzasadnij, podając trzy argumenty, dlaczegoZadania 1-7 wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz własnej wiedzy.. Tutaj znajdziesz arkusze, pytania i odpowiedzi z testu na poziomie podstawowym i .Na podstawie tekstu do zadania 4 i własnej wiedzy, uzupełnij poniższy tekst dotyczący syntetaz aminoacylo-tRNA tak aby stanowił poprawną informację..

Na podstawie: Biologia, pod red.

(1 pkt) Na południowy zachód od Skał Rzędkowickich (B2) znajduje się wzniesienie Biała Góra.Matura 2015.. Na podstawie rysunku i własnej wiedzy oceń, czy poniższe zdania opisujące gametofit sosny są prawdziwe.. Dzięki wyjątkowej budowie centrum aktywnego syntetaz aminoacylo-tRNA realizowana może być cechy kodu genetycznego o nazwach: jednoznaczny i zdegenerowanytrójkowy i jednoznaczny.. Na mapie numerami 1‒6 oznaczono miejsca, w których .Na podstawie poniższej ilustracji i tekstu oraz własnej wiedzy rozstrzygnij, które z podanych w tabeli informacji na temat osoby przedstawionej na ilustracji i opisanej w tekście są prawdziwe.. Na podstawie informacji z rysunku oraz własnej wiedzy wybierz spośród A-E i zaznacz dwa zdania, które prawidłowo opisują przedstawiony proces replikacji.. 1.Na podstawie fotografii (patrz → barwny materiał źródłowy do zadań 153. i 154.). Na rysunku i fotografii przedstawiono wybrane formy rzeźby górskiej, które występują m.in. w Tatrach.. (1 pkt) Uzupełnij poniższy rysunek tak .Przeczytaj poniższy tekst, a następnie wskaż zdania prawdziwe i zdania fałszywe.. Uzupełnij poniższe zdanie, wpisując właściwe określenie dobrane spośród podanych w nawiasie.. Na podstawie rysunku zamieszczonego w ćwiczeniu 7 i własnej wiedzy wyjaśnij, dlaczego dobrym sposobem na rozkrzewienie rośliny jest pozbawienie jej pąku głównego (przycinanie)..

Na podstawie rysunku i własnej wiedzy uzupełnij poniższe zdania opisujące przeobrażenie u pasikonika.

I umyślił […] zbudować dom imieniu Pańskiemu […].. WOS poziom podstawowy dla TECHNIKUM [ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE] - ten materiał przygotowaliśmy z myślą o uczniach technikum, którzy w piątek postanowili zdawać wiedzę o .c) Na podstawie rysunku i własnej wiedzy uzupełnij tabelę.. Rys. 1 Rys. 2 Na podstawie: Philip Whitfield, Ziemia Planeta Tajemnicza, Wydawnictwo Penta, Warszawa 1998 r. Wykonaj polecenia na podstawie rysunków i własnej wiedzy.. Na rysunku przedstawiono etapy przeobrażenia pasikonika.. Zadanie 1.. Odcinek Nr Określ przeważający proces, ilość wody, prędkość nurtu rzeki profilu spadek.. Na podstawie przedstawionego na rysunku położenia Gwiazdy Polarnej nad horyzontem podaj numer, którym oznaczono na mapie miejsce obserwacji tego ciała niebieskiego.Na podstawie mapy i własnej wiedzy uzupełnij następujące zdania: .. Na podstawie własnej wiedzy oraz powyższego planu wykonaj polecenia.. Związane jest to z trendami demograficznymi w naszym kraju oraz z faktem, że w wielu krajach, w których żyje się gorzej niż u nas, występuje nadmiar rąk do pracy, zwłaszcza wśród osób młodych.. Na podstawie tekstu i własnej wiedzy uzasadnij dwoma argumentami .Na rysunku przedstawiono budowę wewnętrzną jednej z planet Układu Słonecznego.. Do rozwiązania zadań 17-19 wykorzystaj poniższy tekst źródłowy.Na podstawie powyższych informacji uzupełnij tabelę oraz przedstaw na diagramie słupkowym częstość występowania badanych grup krwi wśród mieszkańców tej wyspy (z dokładnością do 1% .Na podstawie tekstu źródłowego i mapy oraz własnej wiedzy wykonaj polecenia.. Wpisz w zaznaczone miejsca właściwe określenia dobrane spośród podanych w nawiasach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt